ไปที่เนื้อหา


อัพเดทสถานะ


รูปภาพ

Trixie Krueger (✔)

กฎของการเป็นนักปรุงยาที่ดีมี 5 ข้อ 1.มีสติ 2.ไหวพริบดี 3.มีความอดทน 4.ขวนขวายหาความรู้ 5.รู้จักผิดชอบชั่วดี #จะไม่ลืมคุณสมบัตินักปรุงยาแล้วค่ะ
Oct 13 2021 09:01 PM