ไปที่เนื้อหา


อัพเดทสถานะ


รูปภาพ

Luciana Hubble (✔)

กฎของการเป็นนักปรุงยาที่ดีมี 5 ข้อ 1.มีสติ 2.ไหวพริบดี 3.มีความอดทน 4.ขวนขวายหาความรู้ 5.รู้จักผิดชอบชั่วดี #จะไม่ลืมคุณสมบัตินักปรุงยาแล้วค่ะ โฮรรรร
Oct 13 2021 09:02 PM