ไปที่เนื้อหา

คำสงวนสิทธิ์และนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเข้าถึงเว็บไซต์ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างต่อไปนี้


กรุณาหยุดการเข้าใช้งานเว็บไซต์


คำสงวนสิทธิ์


Thai Witchcraft เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการความบันเทิงเกี่ยวกับโลกเวทมนตร์และโรงเรียนเวทมนตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภาพ เนื้อหา สื่อมัลติมีเดียต่างๆ ที่ปรากฎภายในเว็บไซต์ Thai Witchcraft เป็นผลงานที่ผลิตขึ้นโดยทีมงานของเว็บไซต์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บ ถือว่าได้รับความคุ้มครองตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ทุกประการ


ข้อตกลงระหว่างท่านกับทางเว็บไซต์

เว็บไซต์ของไทยวิชคราฟท์ อาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ ที่ดำเนินการโดยทีมงานบริหารเว็บไซต์ เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับ THAI WITCHCRAFT ในทุกๆเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น การใช้เว็บไซต์ของท่านย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายตามที่กำหนด และเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมด หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ โปรดหยุดการเข้าสู่เว็บไซต์และอย่าใช้บริการออนไลน์ที่ให้บริการอยู่ในเว็บไซต์ของเรา


การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน

ไทยวิชคราฟท์ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้รวมทั้งที่ระบุอยู่ในเว็บเพจใดเว็บเพจหนึ่งของไทยวิชคราฟท์ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านอย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย


ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

รูปภาพ และ ข้อมูล ต่างๆภายใน www.thaiwitchcraft.com ที่ถูกจัดทำและผลิตขึ้นโดยทีมงานและบุคลากรของเว็บไซต์ เป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์เฉพาะภายใต้เว็บไซต์ไทยวิชคราฟท์ ไม่ใช่ภาพสาธารณะ ไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขายถ่ายโอน หรือดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเพื่อส่วนตัวหรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ


ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฎในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดในเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของทีมงานบริหารเว็บไซต์ ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ในเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินของไทยวิชคราฟท์ และของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ภาพ เนื้อหา ข้อมูลต่างๆที่จัดทำขึ้นโดยทีมงานบริหารเว็บไซต์ และสัญญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดขึ้นที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของไทยวิชคราฟท์อย่างไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไข และ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ที่ถูกถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการนำไปใช้ต่อ ไทยวิชคราฟท์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ สิ่งใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ) ขายถ่ายโอน ดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะเดียวกัน หรือใช้ในลักษณะใดๆ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานบริหารเว็บไซต์แล้วเท่านั้น


กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับไทยวิชคราฟท์อันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ของท่านนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่านกับเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้นนโยบายความเป็นส่วนตัว


สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับการที่เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้จะใช้กับเว็บไซต์ Thai Witchcraft และเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้รายการเหล่านี้ด้วยวิธีใดก็ตาม


ขอบเขตและความยินยอม

คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าถึง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันของเราที่เสนอให้ในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการใช้บริการต่างๆบนเว็บไซต์ของเรา เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยให้ถือว่าคุณได้แสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้ใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์เรา และช่วยเราปรับแต่งและยกระดับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ: เมื่อคุณใช้บริการ Thai Witchcraft เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส่งให้กับเราผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่ส่งให้เราจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้ กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าถึง, ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์, ID หรือรหัสประจำตัวของอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, สถิติการเข้าดูหน้าเว็บ, การเข้าชมไปยังและจากเว็บไซต์, Referral URL, ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บแบบมาตรฐาน ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผ่านการใช้ระบบคุกกี้


ข้อมูลที่คุณให้เรา: เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราซึ่งหมายถึงรูปภาพที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลเมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเวลาที่คุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บ เพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ เข้าร่วมลานสนทนา การแชทในแชทรูมห้องโถงใหญ่ หรือการระงับข้อพิพาท หรือเวลาที่คุณติดต่อกับเราเกี่ยวกับบริการต่างๆของ Thai Witchcraft


เราคุ้มครองและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราใช้คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่ออธิบายถึงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะเจาะจง และสามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้ เราไม่ได้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงข้อมูลที่มีการปิดบังชื่อเพื่อไม่ให้เป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้เฉพาะรายเราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนคอมพิวเตอร์ของเรา เราคุ้มครองข้อมูลของคุณโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระบบป้องกันบางอย่างที่เราใช้คือไฟร์วอลล์และการเข้ารหัสข้อมูล ระบบควบคุมการเข้าใช้งานทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา รวมทั้งระบบควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล